Avís Legal

INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA
El present es constituïx com l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen l'accés, navegació i ús de la Web de BANYS I CUINES CALANDÍN, S.L. (d'ara en avant, BANYS I CUINES CALANDIN), ubicada en la URL www.calandin.com
BANYS I CUINES CALANDIN és una entitat el domicili social de la qual es troba en PASSEIG RAJOLAR, 4, BAIX, Burjassot, C.P. 46100, València i CIF: B96357983.
Per a comunicar-se amb BANYS I CUINES CALANDIN de manera directa i efectiva, podrà posar-se en contacte en el telèfon +34 96 363 30 14.
2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
2.1. Les presents condicions generals (d'ara en avant les Condicions Generals) regulen l'accés als continguts (d'ara en avant els Continguts) i tots els servicis (d'ara en avant els Servicis) oferits per BANYS I CUINES CALANDÍN a través de www.calandin.com, així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris (tindran la condició d'usuari els que accedisquen als Continguts i/o utilitzen els Servicis (d'ara en avant els Usuaris). No obstant això, BANYS I CUINES CALANDÍN es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web i dels Servicis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels Continguts i Servicis després de la entrada en vigor de les seues modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes.
2.2. No obstant l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats servicis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran completaran i/o modificaran les presents condicions generals d'ús, i en cas de contradicció, prevaldran els termes contradictoris de les condicions particulars sobre les Condicions Generals.
Abans d'utilitzar, reservar i/o contractar els dits productes o servicis específics oferits per BANYS I CUINES CALANDIN , l'Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si és el cas, a este efecte per BANYS I CUINES CALANDIN . La utilització, reserva i/o la contractació dels dits productes o servicis específics, implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada per BANYS I CUINES CALANDIN  en el moment en què es produïsca la dita utilització, reserva i/o contractació.
2.3. L'accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l'acceptació per l'usuari del present Avís Legal i les Condicions d'Ús que inclou.
En este sentit, s'entendrà per Usuari a la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els servicis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades en el Lloc Web.
3. ACCÉS
3.1. L'accés als Continguts i la utilització dels Servicis proporcionats per www.calandin.com caràcter gratuït, si bé, algun dels Servicis i Continguts oferits per BANYS I CUINES CALANDIN  a tercers a través del Lloc Web poden estar subjectes a la seua contractació prèvia i al pagament d'una quantitat, la qual cosa s'especificarà en les seues pròpies condicions generals de contractació.
3.2. Queda prohibit l'accés al Lloc Web per part de menors d'edat.
3.3. L'accés i navegació a través del Lloc Web no requerix Registre, no obstant això, per a accedir a la reserva i/o compra requerirà l'alta prèvia en el “Registre d'Usuaris” d'este Lloc Web per mitjà de la selecció per part de l'Usuari, d'identificador i contrasenya.
La contrasenya, personal i intransferible, haurà de ser generada per l'Usuari d'acord amb les regles de robustesa i complexitat que s'establisquen en cada moment per BANYS I CUINES CALANDIN  La contrasenya creada per l'Usuari tindrà una validesa temporal il•limitada.
Si l'Usuari selecciona una contrasenya que no complisca amb els requisits mínims d'acord amb la Política de Contrasenyes aprovada i vigent en BANYS I CUINES CALANDIN l'usuariserà avisat d'este incompliment i dels condicionaments que han de reunir la dita contrasenya per a una efectiva validesa a l'alta de l'interessat en el Registre d'Usuaris de BANYS I CUINES CALANDIN
No obstant això, el Lloc Web disposa de les funcionalitats necessàries perquè l'Usuari puga canviar la seua contrasenya quan ho considere oportú, per exemple, perquè sospite o constant que s'haja produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.
3.4. La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de la seua contrasenya i mantindre en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a la pròpia BANYS I CUINES CALANDIN  En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagen seleccionat com a Usuaris registrats de BANYS I CUINES CALANDIN  i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il•lícita del Lloc Web per qualsevol tercer il•legítim, que empre a este efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.
En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata als gestors del Lloc Web sobre qualsevol fet que permeta l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, a fi de procedir a la seua immediata cancel•lació. Mentres no es comuniquen tals fets, BANYS I CUINES CALANDIN  quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.
4. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL.

El present Lloc Web es regix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel•lectual i industrial.
BANYS I CUINES CALANDIN  per si o com a cessionària o llicenciatària, està autoritzada o és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial del Lloc Web, fent expressa reserva dels mateixos, per quant queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública en tot o en part dels mateixos, en cap forma ni per cap mitjà sense comptar amb l'autorització prèvia de BANYS I CUINES CALANDIN , tot això de conformitat amb el que preveu l'article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual.
L'Usuari s'abstindrà d'emprar qualsevol sistema o dispositiu capaç d'accedir o alterar la configuració del Lloc Web o el seu sistema de seguretat.
En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari pel Lloc Web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o servicis oferits a través del Lloc Web, implique una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part de BANYS I CUINES CALANDIN
5. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA
5.1. L'Usuari es compromet a utilitzar els Servicis proporcionats per www.calandin.com de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals. L'Usuari s'obliga a abstindre's d'utilitzar els Servicis amb fins o efectes il•lícits o contraris al que establixen les Condicions Generals.
5.2. L'Usuari està d'acord i té present que en els servicis de comentari de notícies, Blogs, enviament d'informació a través de formularis, així com qualssevol altres que permeten la publicació de les opinions dels Usuaris, no s'accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no siga opinar o debatre sobre articles o notícies. A l'utilitzar els Servicis, l'Usuari manifesta la seua conformitat amb estes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar-los per a enviar missatges que difamen o insulten, o que continguen informació falsa, que siga inapropiada, abusiva, danyosa, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringisquen alguna llei.
5.3. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat online i a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels Servicis proporcionats per www.calandin.com, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:
•    (a) incórreguen en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l'orde públic
•    (b) de totes maneres contravinguen, menyspreen o atempten contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i/o en els tractats internacionals i/o en la resta de l'Ordenament Jurídic;
•    (c) induïsquen, inciten o promoguen actuacions delictives, denigratorias, difamatòries o violentes;
•    (d) induïsquen, inciten o promoguen actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
•    (e) incorporen missatges delictius, violents o degradants;
•    (f) induïsquen o inciten a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
•    (g) siguen falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguen induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
•    (h) es troben protegits per qualssevol drets de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari haja obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per a dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
•    (i) violen els secrets empresarials de tercers;
•    (j) siguen contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;
•    (k) infringisquen la normativa sobre secret de les comunicacions;
•    (l) provoquen per les seues característiques (com a format, extensió, etc.) dificultats en el funcionament normal dels Servicis.
Responsabilitat per danys i perjuís.
L'Usuari respondrà de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmés per virtut de les presents Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització dels Servicis.
6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS
6.1. En el cas que l'Usuari envie informació de qualsevol tipus a BANYS I CUINES CALANDIN a través del Lloc Web, per mitjà dels canals disposats amb este fi en la pròpia Pàgina, l'Usuari declara, garantix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que la dita informació no infringix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la dita informació no té caràcter confidencial i que la dita informació no és perjudicial per a tercers.
6.2. L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a BANYS I CUINES CALANDIN per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom, aconseguint la dita responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.
7. RESPONSABILITATS I GARANTIES.
BANYS I CUINES CALANDIN no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels servicis o de la informació que es preste a través del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirir-vos a través del Lloc Web, preparada per professionals de molt diversos sectors.
En conseqüència, BANYS I CUINES CALANDIN no garantix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència d'errors en dites continguts o productes; (iii) l'absència de virus i/o altres components danyosos en el Lloc Web o en el servidor que ho subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adopten en el mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc Web; (vaig veure) els danys o perjuís que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que BANYS I CUINES CALANDIN establix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.
No obstant això, BANYS I CUINES CALANDIN declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i la resta de components danyosos als Usuaris.
Si l'Usuari tinguera coneixement de l'existència d'algun contingut il•lícit, il•legal, contrari a les lleis o que poguera suposar una infracció de drets de propietat intel•lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a BANYS I CUINES CALANDIN perquè esta puga procedir a l'adopció de les mesures oportunes.
Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat
BANYS I CUINES CALANDIN  no garantix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Servicis. BANYS I CUINES CALANDIN  tampoc garantix la utilitat dels Servicis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seua infal•libilitat i, en particular, encara que no de mode exclusiu, que els Usuaris puguen efectivament accedir a les distintes pàgines web que formen el servici de Fòrum, ni que a través del mateix es puguen difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades o continguts o accedir a informacions, dades o continguts difosos o posats a disposició per tercers.
BANYS I CUINES CALANDIN  no assumix cap responsabilitat pels danys i perjuís de qualsevol naturalesa que puguen derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels Servicis, i de l'accés als Continguts i a les suspensions del servici i, en particular, encara que no d'una manera exclusiu, a les limitacions temporals en l'accés a les distintes pàgines web del servici de comentaris. BANYS I CUINES CALANDIN  podrà en qualsevol moment suspendre temporal o definitivament qualsevol Servici.
BANYS I CUINES CALANDIN  no assumix cap responsabilitat ni garantix l'absència de virus o altres elements en els Continguts que puguen produir alteracions en el sistema informàtic de l'Usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
BANYS I CUINES CALANDIN  no assumix cap responsabilitat respecte a la veracitat, licitud, exactitud, exhaustividad, actualitat, fiabilitat i/o utilitat dels Continguts.
BANYS I CUINES CALANDIN  no assumix cap responsabilitat pel contingut o servicis que existiren en enllaços a què es poguera accedir des del Lloc Web.
Utilització dels Servicis davall l'Exclusiva Responsabilitat de l'Usuari.
L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús dels Servicis té lloc, en tot cas, davall la seua única i exclusiva responsabilitat. Tenint en compte la naturalesa d'estos Servicis, el contingut dels missatges publicats a través dels mateixos expressa únicament l'opinió del seu autor. BANYS I CUINES CALANDIN  no garantix l'exactitud, integritat o utilitat de qualsevol missatge, per la qual cosa en cap cas serà responsable del contingut dels mateixos.
L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web serà efectuada amb fins estrictament particulars, la qual cosa suposa que queda prohibit que l'Usuari autoritze a tercers l'ús total o parcial del Lloc Web o que introduïsca o incorpore com una activitat empresarial pròpia els Continguts i els Servicis.
Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat per la utilització dels Servicis pels Usuaris
BANYS I CUINES CALANDIN  no té obligació de controlar la utilització que els Usuaris fan dels Servicis. En particular, BANYS I CUINES CALANDIN  no garantix que els Usuaris utilitzen els Servicis de conformitat amb estes Condicions Generals, ni que ho facen de forma diligent. BANYS I CUINES CALANDIN  tampoc té l'obligació de verificar la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustividad i autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris. En tot cas, conserva les dades i informació que la legislació en vigor li exigix.
Limitació en la Utilització dels Servicis
BANYS I CUINES CALANDIN  es reserva el dret a denegar la utilització dels Servicis i a retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de qualsevol d'estos Servicis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incomplisquen estes Condicions Generals. BANYS I CUINES CALANDIN  podrà eliminar aquells missatges que considere inapropiats, fora de context o que no tenen continuïtat amb el debat
8. ENLLAÇOS.
8.1 Enllaços a altres pàgines Web
En el cas que en el Lloc Web, l'Usuari poguera trobar enllaços a altres pàgines Web per mitjà de diferents botons, enllaços, bàners, etc., estos serien gestionats per tercers. BANYS I CUINES CALANDIN  no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres Llocs Web a què es puguen establir enllaços des del Lloc Web.
En conseqüència, BANYS I CUINES CALANDIN  no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a què es poguera establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
En este sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu de la il•licitud d'activitats exercides a través d'estes pàgines Web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a BANYS I CUINES CALANDIN alsefectes que es procedisca a deshabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa.
L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a un altre Lloc Web alié no implicarà que existisca algun tipus de relació, col•laboració o dependència entre BANYS I CUINES CALANDIN  i el responsable del Lloc Web alié.
8.2 Enllaços en altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web
Si qualsevol Usuari, entitat o Lloc Web desitjara establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d'atindre's a les estipulacions següents:
•    L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l'Usuari, per mitjà d'un clic, a la pròpia direcció URL de la pàgina del Lloc Web que s'enllaç i ha de comprendre completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina del Lloc Web que s'enllaç. En cap cas, llevat que BANYS I CUINES CALANDIN  ho autoritze de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure-ho com a part del seu Web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.
•    En la pàgina que establix l'enllaç no es podrà declarar de cap manera que BANYS I CUINES CALANDIN  ha autoritzat tal enllaç, llevat que BANYS I CUINES CALANDIN  ho haja fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seua pàgina al Lloc Web correctament desitjara incloure en la seua pàgina Web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de BANYS I CUINES CALANDIN  i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seua autorització expressa i per escrit.
•    BANYS I CUINES CALANDIN  no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines Web que continguen materials, informació o continguts il•lícits, il•legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguen la moral, l'orde públic o les normes socials generalment acceptades.
BANYS I CUINES CALANDIN  no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres Llocs Web que tinguen establits enllaços amb destinació al Lloc Web. BANYS I CUINES CALANDIN  no assumix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que establix eixe enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.
9. POLÍTICA DE PRIVACITAT
La Política de privacitat de www.calandin.com queda determinada pel que establix el document PRIVACIDAD
10. Cookies
10.1. Les “cookies” són xicotets arxius de text que s'emmagatzemen en l'ordinador de l'usuari quan visita llocs web. La seua utilització és molt útil perquè estos llocs funcionen d'una manera més eficient: per exemple, si un usuari selecciona el seu idioma preferit en  “l'home”, el lloc web recordarà esta preferència i l'usuari podrà continuar navegant pel lloc web en l'idioma triat.
10.2. Les cookies poden dividir-se entre “cookie d'origen” i “cookie de tercers”:
•    “cookie d'origen”: creada pel responsable del tractament de dades que opera el Lloc Web, en el present cas BANYS I CUINES CALANDIN  com a editora del diari Públic.
•    “cookie de tercers”: creada per responsables del tractament de dades que no operen el lloc web visitat per l'usuari, és a dir, terceres empreses alienes a BANYS I CUINES CALANDIN . Per exemple, les notícies en Públic tenen un botó de “M'agrada de Facebook”, que instal•la una “cookie” que Facebook pot llegir. Açò és el que es considera una cookie de tercers.
10.4. DISPLAY entén que per mitjà de la navegació de l'usuari a través del Lloc Web ha sigut informat i consent la instal•lació de les anteriors “cookies” en el seu ordinador.
10.5. De totes maneres, l'usuari sempre podrà personalitzar l'ús de “cookies”, així com impedir la recopilació de “cookies” modificant les opcions del navegador del propi usuari, entre els més comuns:
•    Firefox: Opcions\Privacitat\Rastreig\dir als llocs web que no desig ser rastrejat
•    Chrome: Menú de Chrome\Configuració\Mostrar opcions avançades\Privacitat\Configuració del contingut\Cookies\bloquejar cookies de forma predeterminada
•    Safari: Preferències\ Privacitat\Bloquejar Cookies
•    Explorer: Ferramentes\Opcions d'Internet\Privacitat\Configuració\ moga el control lliscant totalment cap amunt per a bloquejar totes les cookies o totalment cap avall per a permetre totes les cookies i, a continuació, faça clic a Acceptar.
10.6. Al bloquejar completament les “cookies”, pot impedir que certs llocs web es mostren correctament.
11. DURACIÓ I MODIFICACIÓ
11.1. BANYS I CUINES CALANDIN  podrà modificar els termes i condicions ací estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera en què apareix este Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.
11.2. La vigència temporal d'este Avís legal coincidix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tindre vigència l'Avís legal modificat.
11.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, BANYS I CUINES CALANDIN  podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització. Després de la dita extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís legal.
12 GENERALITATS
12.1. Els encapçalaments de les distintes clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l'Avís legal.
12.2. En cas d'existir discrepància entre el que establix este Avís legal i les condicions particulars de cada servici específic, prevaldrà allò que s'ha disposat en estes últimes.
12.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'este Avís legal fora(n) considerada(s) nul•la(s) o inaplicable(s), en la seua totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, la dita nul•litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l'Avís legal.
12.4. El no exercici o execució per part de BANYS I CUINES CALANDIN  de qualsevol dret o disposició continguda en este Avís legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seua banda.
13. JURISDICCIÓ.
Les relacions establides entre BANYS I CUINES CALANDIN  i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.